processing...
urmodivadhuvar@gmail.com
7021228308 / 9870483020 / 8691984590
logo

संपर्क


मुख्य कार्यालय पत्ता

उरमोडी वधू वर सूचक केंद्र
उरमोडी सहकारी पतसंस्था मर्यादित,
कांचन कुटिर को. आँप. हौ. सो. लि,
शाँप नं. 7, प्लॉट नं. सी 39/1, सी/96,
सेक्टर 20, नेरुळ (प),
नवी मुंबई - 400706.
संपर्क : 8108430333

कार्यालयाला भेट देण्याची वेळ

रविवार सुट्टी
सोमवार ते शनिवार
वेळ - दुपारी 4.00 ते सांय 7.00


मुंबई शाखा

उरमोडी वधू वर सूचक केंद्र
उरमोडी सहकारी पतसंस्था मर्यादित,
११ शंकर मारवाडी चाळ,
२ रा मजला ,खो. क्र. १३,
खेतवाडी ४ थी क्रॉस लेन,
मुंबई - ४००००४.

संपर्क : 9702356333
E-mail :
urmodivadhuvar@gmail.com

वेळ : दुपारी 4.00 ते सांय 7.00
(रविवार सुट्टी)


नवी मुंबई - कोपरखैरणे शाखा

उरमोडी वधू वर सूचक केंद्र
उरमोडी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नवी मुंबई,
SS II, खोली क्रं. 997, सेक्टर 7,
कोपरखैरणे,
नवी मुंबई - ४००७०६.

संपर्क : 8108494333
E-mail :
urmodivadhuvar@gmail.com

वेळ : दुपारी 4.00 ते सांय 7.00
(रविवार सुट्टी)


सातारा शाखा

उरमोडी वधू वर सूचक केंद्र
श्री. जीवन वि. पवार,
तेज फोटो स्टुडिओ,
मु. पो. अंबवडे ता. जि. सातारा

संपर्क : 9822130407
E-mail :
urmodivadhuvar@gmail.com

वेळ : दुपारी 4.00 ते सांय 7.00
(रविवार सुट्टी)