processing...
urmodivadhuvar@gmail.com
7021228308 / 9870483020 / 8691984590
logo

समिती


समन्वय समिती

 • परशुराम को. सकपाळ (अध्यक्ष)
    ९३२०५७३१४४
 • रमेश देवरे (कार्याध्यक्ष)
    ९८७०४८३०२०

प्रमुख मार्गदर्शक

 • १) भानुदास निकम (कवी/लेखक)
    ८६९१९८४५९०
 • २) बाबाजी कदम
    ९८९२७९७८७०
 • 3) नितीन आरगडे
    ८१०८५९३६३५
 • ४) अशोक कदम (फौजी)
    ९७११५६८५८४
 • ५) बाळासाहेब सपकाळ
    ८१०८०१५४६७

समन्वय समिती सदस्य

 • वर्षा पोपळकर(समुपदेशक मानसशास्त्रज्ञ)
    ८१०८२९३७७९
 • रेश्मा चिकणे
    ९८१९३१७४१०
 • अर्चना ढगे
    ८२८६८५५९०९
 • दिपक देवरे (तायप्पा)
    ९६९९८६४१७८
 • गणेश धनावडे
    ९७०२३५५६३३
 • नितीन शेलार
    ९८१९०५०६१३
 • अमोल सपकाळ
    ९००४७३३११३
 • संतोष जांभळे
    ९८२२१२३१७४
 • धनाजी शेड़गे
    ९७६८७१५७६७
 • दिपक भोसले
    ९३२२७९२२३०
 • विठ्ठल सपकाळ
    ८१०८१०९९२५
 • किरण जाधव
    ८१०८८१८८८९
 • लक्ष्मण देवरे (अण्णा)
    ८१०८१६७२७२
 • दिलीप यादव
    ९८३३१०३२९०
 • जगदिश केरेकर
    ८१०८९५११९१
 • अमोल तरडे
    ९५९४७०७८४८
 • विजय शिदंकर
    ९८१९३०३३२३
 • विनोद बाबंरस
    ८६५२४६७४५१
 • जिवन पवार
    ९८२२१३०४०७
 • सत्यवान भोसले
    ९१३६५४८६६४
 • संजय निकम
    ९८६७७८६९४०
 • धनाजी पवार
    ९५९४४३७५७८
 • भगवान भातुसे
    ७६६६८३०००१
 • अरूण पवार (फाैजी)
    ९७६७०८१८२८
 • संतोष भातुसे
    ९८९२७६३७०७
 • बजरंग मोरे
    ९५९४४६४१७८
 • चंद्रकांत निकम (फाैजी)
    ९९६९६७०७२६
 • तुळशीराम सि. शेलार
    ८१४९७५१४२८
 • मनोज देवरे
    ९४२२०६७७४
 • तानाजी जाधव
    ८९७५७०२२८६
 • सुनिल भातुसे
    ९८६७०७५२१२
 • महेश भातुसे
    ९८९२१०८०२२
 • रमेश आप्पा जाधव
    ९११२२७२२२३
 • सचिन शिंगरे
    ९९८७०८१४४९
 • सुरेश ना.पोपळकर
    ९२२०३९११२३